امکانات رفاهی دانشگاه

1- خوابگاه رایگان ترم اول

2 - تخفیف ویژه شهریه

3- امکانات آموزشی و آزمایشگاهی مطلوب