تغییر زمان امتحانات ترم تابستان

-بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رسد تاریخ امتحانات ترم تابستان از 24 مرداد ماه به 31 مرداد ماه تغییر یافته ،این تغییر زمان به دلیل به حد نصاب رسیدن زمان کلاس ها می باشد .